Mobitext logo

USLOVI KORIŠĆENJA GLASAČKOG SERVISA

Datum poslednjeg ažuriranja: 13. Oktobar 2020.

Član 1.
KO MOŽE DA ORGANIZUJE SMS GLASANJE

U skladu sa Opštim uslovima poslovanja, Mobitext-ov servis SMS glasanje (u daljem tekstu: Glasački servis) može organizovati svako lice koje ispunjava dole navedene uslove:

 • Pravno lice (u daljem tekstu: Klijent) mora biti registrovano za poslovanje u Republici Srbiji, mora pročitati i prihvatiti Opšte uslove poslovanja Mobitext-a, ove Uslove korišćenja Glasačkog servisa i izvršti registraciju na Mobitext-ovom zvaničnom sajtu mobitext.com.
 • Fizičko lice (u daljem tekstu: Ovlašćeni klijent) mora biti starije od 18 godina i mora imati pravno regulisan odnos sa nekim pravnim licem koje će na račun primati uplate od Mobitext-a za prihode koje je Ovlašćeni klijent ostvarilo korišćenjem Mobitext-ovih servisa. Kada Ovlašćeni klijent u okviru svog naloga registruje podatke pravnog lica Mobitext će smatrati da Ovlašćeni klijent ima pravno regulisan odnos sa tim pravnim licem i time to pravno lice dobija statuj Klijenta. Ovlašćeni klijent i od njega registrovani Klijent moraju pročitati i prihvatiti Opšte uslove poslovanja Mobitekst-a, ove Uslove korišćenja Glasačkog servisa i izvršti registraciju na Mobitext-ovom zvaničnom sajtu mobitext.com.

Za korišćenje više ralzličitih servisa dovoljna je jedna registracija na Mobitext-ovom zvaničnom sajtu mobitext.com.

Član 2.
TEHNIČKI I KOMERCIJALNI USLOVI KOJE OBEZBEDJUJE MOBITEXT

Sa ciljem da ispuni tehničke uslove Mobitext će:

 • izvršiti tehničku pripremu i omogući eksploataciju Glasačkog servisa,
 • obezbediti saglasnost i podršku od Mobilnih operatera i/ili Provajdera za Glasački servis,
 • kreirati i aktivirati komercijalne SMS poruke za potrebe Klijenta sa prefiksom GM,
 • obezbediti kratki broj 6624 na koji će Krajnji korisnici slati komercijalne SMS poruke, pri čemu Mobitext na osnovu obaveza preuzetih u okviru ugovora između Mobitext-a i Mobilnih operatera i/ili Provajdera, zadržava pravo da taj broj može naknadno izmeniti i da o tome u najkraćem mogućem roku obavesti Klijenta,
 • redovno obaveštavati Klijenta o svim tehničko-tehnološkim promenama koje su od značaja za nesmetanu dalju saradnju,
 • da omogući Klijentu rad sa Glasačkim servisom, mogućnost ažuriranja servisa i uvid u sve merodavne podatke koji su relevantni za utvrđivanje ostvarenog prometa.

Mobitext će obezbediti dole navedene komercijalne uslove:

 • da vrši naplatu komercijalnih SMS poruka od Mobilnih operatera i/ili Provajdera na način koji je opisan u Opštim uslovima poslovanja,
 • da vrši transfer dela prihoda Klijentu na način koji je opisan u Opštim uslovima poslovanja,
 • da na mPanelu omogući Klijentu prikaz trenutnog iznosa zarade,
 • da čuva kao poslovnu tajnu sadržaj svih projekata Klijenta, koji se koriste u funkciji realizacije Glasačkog servisa.

Član 3.
POŠTOVANJE PRAVILA POSLOVANJA

U okviru saradnje predviđene Opštim uslovima poslovanja definisan je generalni okvir poslovanja, a zbog specifičnosti Glasačkog servisa, Klijent je u obavezi da obezbedi sledeće tehničke uslove:

 • u skladu sa Opštim uslovima poslovanja da otvori nalog tj. izvrši registraciju putem online obrazaca i da pri tom unese istinite podatke i tvrdnje,
 • da obezbedi i poštuje sledeće komercijalne uslove:
 • da na adekvatan način obavesti Krajnje korisnike o mogućnosti korišćenja Glasačkog servisa i da ih na nedvosmislen način obavesti o ceni SMS-a prema uputstvima Mobitext-a i u skladu sa Opštim uslovima poslovanja,
 • da sam finansira i vodi kompletnu marketinšku kampanju Glasačkog servisa kojeg je pokrenuo u elektronskim, štampanim i svim drugim medijima u skladu sa zakonom i svojim mogućnostima,
 • da po potrebi koristi grafičke standarde Mobilnih operatera, Provajdera i Mobitext-a u skladu sa odredbama Opštih uslova poslovanja,
 • da prilikom oglašavanja Glasačkog servisa jasno istakne cenu SMS-a za taj servis, kratki broj 6624, natpis da SMS servis tehnički podržava Mobitext i adresu Internet prezentacije www.mobitext.com, pri tom da poštuje pravila oglašavanja i zakon o oglašavanju,

Da prilikom pružanja usluga obezbedi sledeće:

 • cena SMS-a objavljena u medijima mora biti jasno navedena,
 • cena SMS-a mora biti napisana sa fontom koji je po tipu, veličini i boji identičan fontu kojim je ispisan kratki broj na koji se šalju SMS-ovi (ako se objavljuje na televiziji i u štampi),
 • cena SMS-a mora da se saopšti svaki put kad se saopšti i kratki broj za pružanje usluga (ako se objavljuje na televiziji i u radio programu),

Da obezbedi i poštuje sledeće administrativne uslove:

 • da sadržaj Glasačkog servisa koncipira i realizuje na način da se ni u kom pogledu ne povredi, ne uvredi, ne omalovaži i slično, nijedno treće lice (fizičko i/ili pravno) i
 • da u potpunosti poštuje odredbe Zakona o javnom informisanju, Zakona o oglašavanju, Zakona o elektronskoj komunikaciji i Zakona o zaštiti potrošača tj. da sadržaj i kvalitet servisa kojeg organizuje bude u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima u državi u kojoj se servis organizuje i publikuje,
 • da pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću odgovara za sadržaje koje objavljuje u vezi servisa i snosi odgovornost za poruke koje se šalju ili objavljuju korisnicima. U slučaju spora sa trećim licem Mobitext nije odgovoran za te sadržaje,
 • da Glasački servis koristi isključivo u svrhe za koje je namenjen. Klijent nema pravo da servis koji je predmet ovih Uslova korišćenja ustupa na korišćenje trećem licu bez pismene saglasnosti Mobitext-a.

Član 4.
NAČIN I USLOVI AKTIVACIJE GLASAČKOG SERVISA

Nakon podešenog i pripremljenog glasačkog servisa, Klijent mora poslati zahtev za aktivaciju (odobrenje) servisa. Planirano vreme za odobrenje je maksimalno 24h tako da je Klijent dužan da datum početka Glasačkog servisa prilagodi ovom zahtevu. Mobitext zadržava pravo da iz tehničkih razloga ne odobri Glasački servis u predvidjenom roku ali će omogućiti Klijentu da izvrši izmenu datuma početka glasanja i ponovo pošalje servis na odobrenje.
Glasački servis neće biti odobren ako se na slikama i/ili u tekstovima nalaze ne primereni sadržaji (pornografija, droga, oružije, alkohol i slično...). Ukoliko se u izborima Glasačkog servis pojavljuju treća lica Mobitext će smatrati da je Klijent ima odobrenje od tih trećih lica da se nadju u opcijama za glasanje i Mobitext se odriče svih odgovornosti u tom pogledu.

Član 5.
IZBORI ZA GLASANJE

Za kreiranje izbora za glasanje su isključivo odgovorni Klijenti i Ovlašćeni klijenti. Oni preuzimaju obavezu da vode računa o zakonskim, podzakonskim i moralnim normama. Prilikom kreiranja izbora za glasanje ne smeju se vređati treća lica, ne smeju se promovisati zakonom zabranjeni artikli, rasizam, rat i sukobi, medjunacionalna i verska mržnja.
Mobitext će pregledati izbore za glasanje prilikom aktivacije (odobravanja) Glasačkog servisa ali i tokom aktivnosti tj. rada Glasačkog servisa i bez obzira na trenutak i status u kojem se Glasački servis nalazi Mobitext zadržava pravo da predmetni servis isključi i po potrebi zabrani nalog Klijenta.

Član 6.
ODGOVORNOST ZA SADRŽAJE

Mobitext nije odgovoran za sadržaje koji se objavljuju prilikom upotrebe Glasačkog servisa od strane Klijenata. Pokretanjem Glasačkog servisa, Klijent potvrdjuje da je upoznat sa Opštim islovima poslovanja gde su detaljnije opisane odgovornosti za sadržaje.

Član 7.
TARIFE (CENE DODATNE VREDNOSTI)

Glasački servis funkcioniše tako što Krajnji korisnici šalju komercijalne SMS poruke sa dodatnom vrednošću sa kodom koji je definisan za željeni izbor za koji se glasa. Dodatna vrednost SMS poruke predstavlja tarifu koju Mobitext ugovara sa Mobilnim operaterima ili Provajderom. U ukupnu cenu poruke koju šalje Krajnji korisnik ulazi cena osnovne poruke (cena zavisi od Mobilnog operatera), tarifa dodatne vrednosti i PDV.

Visina dodatne vrednosti Suma Servis
TARIFA GM1 30.00 Din SMS Glasanje
TARIFA GM2 ---- ----

 Član 8.
RASPODELA PRIHODA I ZARADA KLIJENTA

Suma koja predstavlja zaradu Klijenta po TARIFI 1 (30.00 Din) se razlikuje u zavisnosti od Mobilnog operatera i prikazana je u tabeli dole:

Mobilni operater TARIFA GM1 SUMA ZA KLIJENTA
MTS - TELEKOM SRBIJA 30.00 Din 7.50 Din
TELENOR 30.00 Din 4.50 Din
VIP 30.00 Din 6.30 Din
GLOBALTEL 30.00 Din 9.00 Din